Webrazzi Summit 2015'in ilk gününde yaşananlar #webrazzi15

Image for post
Image for post

FUAYE ALANINA GÖZ ATALIM

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

STARTUP LOUNGE’de neler var?

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store