10 yıllık kişisel blog sitemi neden Medium’a taşıdım?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
PepsiCO Türkiye ekibiyle Kapadokya patates hasatı etkinliğindeyken (SOL) — İDO çalışmam kapsamında şehirleri gezerken (SAĞ)
Image for post
Image for post

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store