10 yıllık kişisel blog sitemi neden Medium’a taşıdım?

PepsiCO Türkiye ekibiyle Kapadokya patates hasatı etkinliğindeyken (SOL) — İDO çalışmam kapsamında şehirleri gezerken (SAĞ)

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store